RSS

Do’a Wajib buatku

31 Mar


Doa sholat Fardhu

Ta’qib Umum

Ta’qib umum yang pertama adalah membaca takbir, Allâhu Akbar (3 kali)

kemudian membaca doa dan zikir berikut:

 

Bismillâhir Rahmânir Rahîm

Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

 

Lâ ilâha illallâh ilâhan wâhidâ wa nahnu lahu muslimûn. Lâ ilâha

illallâhu wa lâ na’budu illâ iyyâhu mukhlishîna lahud dîn wa law

karihal musyrikûn. Lâ ilâha illallâh Rabbunâ wa Rabbu âbâinal awwalîn.

Lâ ilâha illallâh wahdahu wahdahu wahdah. Anjaza wa’dah, wa nashara

‘abdah, wa a’azza jundah, wa hazamal ahzâba wahdah. Falahul mulku

walahul hamdu yuhyî wa yumît, wa yumîtu wa yuhyî wa Huwa Hayyun lâ

yamût biyadihil khayr wa Huwa ‘alâ kulli syay-in qadîr.

 

Astaghfirullâhal ladzî lâ ilâha illâ Huwal Hayyul Qayyûm wa atûbu

ilayh.

 

Kemudian Membaca Tasbih Az-Zahra ( astaghfirullahal’adlimm 33x, Subhaanal looh 33x, Alhamdulillah 33x, allaahu akbar 33x’.

Lalu membaca doa-doa berikut:

 

Ilahî, hâdzihi shalâtî shallaytuhâ lâ lihâjatin minka ilayhâ, walâ

raghbatin minka fîhâ, illâ ta’zhîman wa thâ’atan wa ijâbatan laka ilâ

mâ amartanî bihi. Ilahî, in kâna fîhâ khalalun aw naqshun min rukû’ihâ

wa sujûdihâ, falâ tuâkhidnî wa tafadhdhal ‘alayya bilqabûli

walghufrân.

 

Subhâna Mallâ ya’tadî `alâ ahli mamlakatih. Subhâna Mallâ ya`khudzu

ahlal ardhi bi-alwânil `adzâb. Subhânar Raûfir Rahîm. Allâhummaj`allî

fî qalbî nûran wa basharan, wa fahman wa ‘ilmâ, innaka `alâ kulli syay-

in qadîr.

 

Robbirhamhumaa kamaa robbayaanii shoghiiroo

Robbanaghfir lii wa lii waalidayya wa lilmu’miniina yawma yaquumul hisaab

Robbighfir lii wa li waalidayya wa li man dakhola baytiya mu’minan wa lilmu’miniina wal mu’minaati wa laa tazidizh zhoolimiina illa tabaaro

Robbighfir lii wa li waalidayya warhamhumaa kamaa robbayaanii shoghiiroo

 

Allâhumma inna maghfitaka arjâ min `amalî, wa inna rahmataka awsa`u

min dzanbî. Allâhumma in kâna dzanbî `indaka `azhîmun, fa`afwuka

a`zhamu min dzanbî. Allâhumma in lam akun ahlan an ablugha rahmataka,

fa-rahmatuka ahlun an tablughanî wa tasa`anî, liannahâ wasi`at kulla

syay-in birahmatika yâ Arhamar râhimîn.

 

 

Artinya

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

 

Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan Yang Maha Esa, kami berserah diri

kepada-Nya. Tiada tuhan selain Allah, kami tidak menyembah kecuali

kepada-Nya, kami ikhlas menjalankan agama-Nya. Tiada Tuhan selain

Allah, Tuhan kami dan Tuhan bapak-bapak kami terdahulu. Tiada Tuhan

selain Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Esa, Maha Esa. Tuhan Yang

Menepati janji-Nya, Yang Memenangkan hamba-Nya, Yang Memuliakan

pasukan-Nya, Yang Menghancurkan partai-partai musuh-Nya dengan keesaan-

Nya. Bagi Allah semua kekuasaan dan pujian. Dialah Yang Menghidupkan

dan Mematikan, Yang Mematikan dan Menghidupkan. Dialah Yang Hidup dan

mati. Di tangan-Nya segala kebajikan, Dialah Yang Maha Kuasa atas

segala sesuatu.

 

Aku memohon ampun kepada Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Hidup

dan Maha Mengawasi, dan aku bertaubat kepada-Nya.

 

Ya Allah, inilah shalatku yang kulakukan bukan karena Engkau

membutuhkannya dan mengharapkannya, tetapi kulakukan karena aku

mengagungkan-Mu, mentaati-Mu dan memenuhi perintah-Mu. Ilahi, jika

dalam shalatku ini ada cacat atau kekurangan pada ruku’ dan sujudnya,

maka janganlah Kau siksa daku, anugerahkan padaku penerimaan dan

pengampunan.

 

Mahasuci Dia Yang Tidak Menyiksa penghuni kerajaan-Nya. Mahasuci Dia

Yang Tidak Mengadzab penduduk bumi dengan berbagai adzab. Mahasuci Dia

Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, jadikan bagiku di

dalam hatiku cahaya dan penglihatan, pemahaman dan pengetahuan,

sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

 

Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil

Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).

Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan

Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku dan kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil

 

Ya Allah, sesungguhnya ampunan-Mu lebih kuharapkan daripada amalku,

dan rahmat-Mu lebih luas dari dosaku. Ya Allah, jika dosaku besar di

sisi-Mu, ampunan-Mu lebih besar dari dosaku. Ya Allah, jika aku tidak

layak mencapai rahmat-Mu, rahmat-Mu layak mencapaiku dan meliputiku,

karena rahmat-Mu meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu wahai Yang

Maha Pengasih dari semua yang mengasihi.

 

 

Do’a Shalat Tahajud

 

Astaghfirullaahal’azhiim alladzii laa ilaaha illaa huwalhayyulqayyuumu wa atuubu ilaih. Allaahumma annta rabbi laa ilaaha illaa annta, khalaqtanii wa ana ‘abduka wa ana ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mastatha’tu a’uudzubika minsyarri maa shana’tu abuu’u laka bini’matika ‘alyya wa abuu’u bidzambii, faghfirlii fa’innahu laa yaghfirudzdzunuuba illaa annta.

 

Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatawwafil’aakhirati hasanatawwaqinaa ‘adzaabannaar.

 

Allahumma lakalhamdu annta qayyimussamaawaati wal’ardhi wa manfiihinna wa lakalhamdu annta nuurussamaawaati wal’ardhi, wa lakalhamdu anntalhaqq wa wa’dukalhaqq, wa liqaa’uka haqq, wa qauluka haqq, waljannatu haqq, wannaaru haqq, wannabiyuuna haqq, wa muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallam haqq, wassaa’atu haqq. Allaahumma laka aslamtu wa bika aamanntu wa ‘alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khaashamtu wa ilaika haakamtu faghfirlii maa qaddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa a’lantu, anntalmuqaddimu wa anntalmu’akhkhiru laa ilaaha illaa annta wa laa ilaaha ghairuka wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.

 

Rabbi adkhilnii mudkhala shidqiwwa akhrijnii mukharaja shidqiwwaaj’allii milladungka sulthaanannashiiraa.

 

Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada tuhan selain DIA sendiri. Yang Maha Hidup dan Yang Berdiri sendiri-Nya, serta aku bertaubat kepada-Nya.

 

Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain-Mu. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku pun dalam ketentuan-Mu dan dalam janji-Mu, sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari sejahat-jahat kelakuan. Aku mengakui kenikmatan yang kau limpahkan kepadaku dan aku mengakui pula akan dosa-dosa-ku. Maka ampunilah aku, karena tak ada yang dapat menerima taubat atas dosa-dosa-ku selain Engkau sendiri.

 

Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ya Allah, bagi-Mu puja dan puji. Engkau-lah penguasa langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Dan bagi-Mu pula puja dan puji, pancaran cahaya langit dan bumi. Bagi-Mu-lah puja dan puji itu, karena hanya Engkau-lah Yang Maha Besar, janji-Mu benar dan pertemuan dengan-Mu-pun benar pula. Firman-Mu benar dan surga-Mu-pun benar. Neraka benar dan para Nabi juga benar serta Nabi Muhammad saw juga benar dan hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri dan dengan-Mu aku percaya. Kepada-Mu aku bertawakkal dan kepada-Mu aku akan kembali serta dengan-Mu aku rindu dan kepada-Mu aku berhukum. Ampunillah dosa-dosaku apa yang telah aku lakukan sebelumnya maupun yang terdahulu atau yang kemudian, yang kusembunyikan dan yang kunyatakan dengan terang-terangan. Engkau-lah tuhan yang terdahulu dan yang kemudian. Tiada Tuhan selain Engkau, tak ada daya dan upaya melainkan dengan-Mu ya Allah. (HR. Bukhari-Muslim)

 

 

Doa sholat Dhuha

Allahumma innadh dhuha-a dhuha-uka wal baha-a baha-uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal’ishmata ‘ishmatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama-i fa anzilhu wa in kana fil ardhi fa akhrijhu wa in kana mu’assiran fayassirhu wa in kana haraman fathahhirhu wa in kana ba’idan faqarribhu bihaqqi dhuha-ika wabaha-ika wajamalika waquwwatika waqudratika atini ma ataita min ‘ibadikash shalihin.

 

Artinya:

 

“Ya Allah, sesungguhnya waktu dhuha itu adalah waktu dhuha-Mu, keagungan itu adalah keagungan-Mu, keindahan itu adalah keindahan-Mu, kekuatan itu adalah kekuatan-Mu, kekuasaan itu adalah kekuasaan-Mu, dan perlindungan itu adalah perlindungan-Mu. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit maka turunkanlah, dan jika di dalam bumi maka keluarkanlah, jika masih sukar maka mudahkanlah, jika rezekiku itu haram maka sucikanlah. Jika masih jauh maka dekatkanlah. Dengan kebenaran waktu dhuha-Mu dan keagungan-Mu, dengan kebenaran keindahan-Mu dan kekuatan-Mu, dengan kebenaran kekuasaan-Mu dan perlindungan-Mu limpahkanlah kepada kami segenap apa yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang shaleh”

 


 

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 31, 2009 in Sucikan Hati

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s